Opšti uslovi prevođenja

Po prijemu isprave podnete za prevod pristupa se prevođenju, a prevod se isporučuje u ugovorenom roku i broju primeraka.

Zahtevi za hitnim prevodima ili prevodima tokom vikenda, kao i u dane državnih i verskih praznika dovode do uvećanja naknade za 50%.

Pod prevodilačkom stranom, koja je osnov za obračun naknade, smatra se stranica kucanog autorskog teksta sa oko 1800 karaktera ili do 250 reči.

Prevod ličnih i drugih isprava koje sadrže i manje od 1800 karaktera smatra se prevodom jedne prevodilačke autorske strane.

Korisnik usluge je dužan da izvršeni prevod i overu plati u skladu sa dogovorenom cenom, odnosno cenom koja je prema cenovniku važeća za datu uslugu.

Korisnik je dužan uslugu platiti najkasnije pri preuzimanju prevoda isprave.

Korisnik usluge je dužan da izmiri i troškove dostave isprave u slučaju poštanske ili kurirske dostave kao i druge dostave po njegovom zahtevu.

Korisnik usluge je dostavljanjem isprave na prevod prihvatio ove Opšte uslove, a u slučaju spora prihvata nadležnost Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Prilog opštih uslova je cenovnik za prevodilačke usluge i isti se primenjuje, osim ukoliko prevodilac i korisnik usluge ne postignu drugačiji dogovor o naknadi za prevodilačke usluge.

Dostavljane isprave radi procene troškova prevoda ne dovodi do obaveze plaćanja naknade niti do obaveze prevođenja.

Korisnik ispravu na prevod može dostaviti preporučnom poštanskom pošiljkom, neposredno, faxom ili putem elektronske pošte, a u svakom slučaju, isprava mora biti čitka.

Korisnik ima pravo na reklamaciju u roku od 24 sata od dana prijema isprave, a ukoliko je reklamacija osnovana prevodilac će otloniti nedostatke prevoda ili overe na koje je reklamacija uložena.

Prevodilac je dužan podatke sadržane u ispravama podnetim na prevod čuvati kao poslovnu tajnu.

Korisnik je saglasan da primerak kopije isprave dostavljene na prevod prevodilac može zadržati u arhivi kao prilog Dnevniku izvršenih prevoda i overa ili izvršiti pretvorbu navedene isprave u elektronski oblik radi arhiviranja.

Prevodilac ni na koji način ne odgovara za sadržinu ili pravnu verodostojnost isprave podnete na prevod.